تاریخ برگزاری مسابقات تحصیلی 96-95

تاریخ برگزاری مسابقات آدم برفی (آزمون­های آدم برفی)

سال تحصیلی 96-95

 

 

 

مسابقات آدم برفی ( اول تا نهم)

 

اول دبستان آدم برفی

دوم و سوم دبستان آدم برفی

شماره آزمون

تاریخ آزمون

توضیحات

شماره آزمون

تاریخ آزمون

توضیحات

آزمون 1

28 آبان 95

 

آزمون 1

28 آبان 95

 

آزمون 2

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 2

26 آذر 95

 

آزمون 3

20 اسفند 95

 

آزمون 3

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 4

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

(آزمون جامع)

آزمون 4

29 بهمن 95

 

 

آزمون 5

20 اسفند 95

 

آزمون 6

25 فروردین 96

50% درصد از محتوای لبخند 50% درصد مطلب جدید درسی

آزمون 7

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

آزمون جامع)

 

 

 

چهارم، پنجم و ششم آدم برفی 

هفتم، هشتم و نهم آدم برفی 

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 4

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 4

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 7

25 فروردین 96

50% درصد از محتوای لبخند 50% درصد مطلب جدید درسی

آزمون 7

25 فروردین 96

50% درصد از محتوای لبخند

 50% درصد مطلب جدید درسی

آزمون 8

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

آزمون جامع)

آزمون 8

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

آزمون جامع)

 

 

* بودجه­ بندی آزمون­ های آدم برفی کاملاً منطبق بر کتاب درسی و بودجه­ بندی آموزش و پرورش

 

تاریخ برگزاری مسابقات دلفین (آزمون­های دلفین)

سال تحصیلی 96-95

 

مسابقات دلفین (چهارم تا نهم)

 

چهارم و پنجم دلفین

ششم دلفین

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 4

ا بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 4

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 7

25 فروردین 96

 

آزمون 7

25 فروردین 96

 

آزمون 8

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

(آزمون جامع)

آزمون 8

8 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

(آزمون جامع)

 

 

 

آزمون 9

15 اردیبهشت 96

آزمون جمع­بندی

بدون مطلب جدید

 

 

 

 

 

هفتم و هشتم دلفین

نهم دلفین

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 4

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 4

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 7

25 فروردین 96

 

آزمون 7

25 فروردین 96

 

آزمون 8

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

(آزمون جامع)

آزمون 8

8 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

(آزمون جامع)

 

 

 

آزمون 9

15 اردیبهشت 96

آزمون جمع بندی

 

* بودجه ­بندی آزمون­ های دلفین منطبق بر طرح درس موسسه واله تدوین می­شود.

 

 

تاریخ برگزاری آزمون­های دبیرستان (دهم، سوم متوسطه و پیش دانشگاهی)

سال تحصیلی 96-95

 

 

 

آزمون­ های دبیرستان  (دهم تا پیش دانشگاهی)

 

دهم و سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)

پیش دانشگاهی (ریاضی و تجربی)

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

شماره آزمون

تاريخ آزمون

توضیحات

آزمون 1

30 مهر 95

 

آزمون 1

23 مهر 95

 

آزمون 2

28 آبان 95

 

آزمون 2

21 آبان 95

 

آزمون 3

26 آذر 95

 

آزمون 3

19 آذر 95

 

آزمون 4

1 بهمن 95

پایان نیم سال اول

(آزمون جامع)

آزمون 4

24 دی 95

پایان نیم سال اول

آزمون جامع: (دوره پیش 1)

آزمون 5

29 بهمن 95

 

آزمون 5

15 بهمن 95

 

آزمون 6

20 اسفند 95

 

آزمون 6

13 اسفند 95

 

آزمون 7

25 فروردین 96

50% درصد از محتوای لبخند 50% درصد مطلب جدید درسی

آزمون 7

18 فروردین 96

 

آزمون 8

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

(آزمون جامع)

آزمون 8

15 اردیبهشت 96

پایان نیم سال دوم

آزمون جامع: (دوره پیش 2)

 

آزمون 9

 

(مطابق با کنکور)

تاریخ این آزمون­ ها متعاقباً

اعلام خواهدشد.

آزمون 10

 

آزمون 11

 

 

 

نظرات (0)

نظر شما چیست؟