زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه چهارم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه چهارم (پازل) 1401/07/29 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم (پازل) 1401/08/27 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم (پازل) 1401/09/25 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم (پازل) 1401/10/30 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم (پازل) 1401/11/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه چهارم (پازل) 1401/12/19 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه چهارم (پازل) 1402/02/08 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه چهارم (پازل) 1402/02/22 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌