زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه چهارم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه چهارم(پازل) 1402/09/24 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم(پازل) 1402/12/18 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم(پازل) 1403/02/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌