زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه چهارم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه چهارم (پازل) 1400/07/30 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه چهارم (پازل) 1400/08/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه چهارم (پازل) 1400/09/26 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه چهارم (پازل) 1400/11/01 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه چهارم (پازل) 1400/11/29 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه چهارم (پازل) 1400/12/20 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه چهارم (پازل) 1401/02/02 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه چهارم (پازل) 1401/02/23 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی