زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه چهارم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه چهارم (پازل) 1401/07/29 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه چهارم (پازل) 1401/08/27 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه چهارم (پازل) 1401/09/25 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه چهارم (پازل) 1401/10/30 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه چهارم (پازل) 1401/11/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه چهارم (پازل) 1401/12/19 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه چهارم (پازل) 1402/02/08 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه چهارم (پازل) 1402/02/22 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌