زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه چهارم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه چهارم(روبیک) 1402/07/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم(روبیک) 1402/08/26 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم(روبیک) 1402/10/29 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم(روبیک) 1402/11/27 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم(روبیک) 1403/02/14 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌