زمان‌بندی مسابقات علمی دلفين پایه چهارم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه چهارم 1399/08/02 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه چهارم 1399/08/30 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه چهارم 1399/09/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پايه چهارم 1399/10/26 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پايه چهارم 1399/11/17 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پايه چهارم 1399/12/15 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پايه چهارم 1400/01/27 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پايه چهارم 1400/02/17 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌