زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه چهارم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه چهارم 1398/07/26 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه چهارم 1398/08/24 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه چهارم 1398/09/22 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پايه چهارم 1398/10/27 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پايه چهارم 1398/11/25 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پايه چهارم 1398/12/16 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پايه چهارم 1399/02/19 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پايه چهارم 1399/03/9 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌