زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه پنجم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه پنجم (پازل) 1401/07/29 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه پنجم (پازل) 1401/08/27 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه پنجم (پازل) 1401/09/25 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه پنجم (پازل) 1401/10/30 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه پنجم (پازل) 1401/11/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه پنجم (پازل) 1401/12/19 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه پنجم (پازل) 1402/02/08 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه پنجم (پازل) 1402/02/22 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌