زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه پنجم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه پنجم (پازل) 1400/07/30 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه پنجم (پازل) 1400/08/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه پنجم (پازل) 1400/09/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه پنجم (پازل) 1400/11/01 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه پنجم (پازل) 1400/11/29 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه پنجم (پازل) 1400/12/20 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه پنجم (پازل) 1401/02/02 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه پنجم (پازل) 1401/02/23 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی