زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه پنجم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه پنجم(پازل) 1402/09/24 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه پنجم(پازل) 1402/12/18 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه پنجم(پازل) 1403/02/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌