زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه پنجم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه پنجم(روبیک) 1402/07/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه پنجم(روبیک) 1402/08/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه پنجم(روبیک) 1402/10/29 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه پنجم(روبیک) 1402/11/27 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه پنجم(روبیک) 1403/02/14 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌