زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه پنجم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه پنجم (روبیک) 1401/09/11 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه پنجم (روبیک) 1401/11/14 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه پنجم (روبیک) 1402/01/25 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه پنجم (روبیک) 1402/03/12 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌