زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه پنجم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه پنجم (روبیک) 1400/09/12 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2پایه پنجم (روبیک) 1400/11/15 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3پایه پنجم (روبیک) 1401/01/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه پنجم (روبیک) 1401/03/02 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی