زمان‌بندی مسابقات علمی دلفين پایه پنجم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه پنجم 1399/08/02 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه پنجم 1399/08/30 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه پنجم 1399/09/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه پنجم 1399/10/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه پنجم 1399/11/17 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه پنجم 1399/12/15 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه پنجم 1400/01/27 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه پنجم 1400/02/17 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌