زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه پنجم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه پنجم 1398/07/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه پنجم 1398/08/24 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه پنجم 1398/09/22 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پايه پنجم 1398/10/27 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پايه پنجم 1398/11/25 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پايه پنجم 1398/12/16 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پايه پنجم 1399/02/19 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پايه پنجم 1399/03/9 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌