زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه يازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه یازدهم ریاضی(پازل) 1402/10/29 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه یازدهم تجربی(پازل) 1402/10/29 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه یازدهم ریاضی(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه یازدهم تجربی(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌