زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه هفتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هفتم (پازل) 1401/07/29 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هفتم (پازل) 1401/08/27 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هفتم (پازل) 1401/09/25 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه هفتم (پازل) 1401/10/30 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه هفتم (پازل) 1401/11/28 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه هفتم (پازل) 1401/12/19 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه هفتم (پازل) 1402/02/08 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه هفتم (پازل) 1402/02/22 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌