زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه هفتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه هفتم (روبیک) 1401/09/11 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه هفتم (روبیک) 1401/11/14 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه هفتم (روبیک) 1402/01/25 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه هفتم (روبیک) 1402/03/12 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌