زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه هفتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه هفتم (روبیک) 1400/09/12 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2پایه هفتم (روبیک) 1400/11/15 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3پایه هفتم (روبیک) 1401/01/26 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه هفتم (روبیک) 1401/03/02 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی