زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه هفتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هفتم(روبیک) 1402/07/28 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هفتم(روبیک) 1402/08/26 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هفتم(روبیک) 1402/10/29 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه هفتم(روبیک) 1402/11/27 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه هفتم(روبیک) 1403/02/14 متوسطه ۱ هفتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌