زمان‌بندی مسابقات علمی دلفين پایه هفتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه هفتم 1399/08/02 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه هفتم 1399/08/30 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه هفتم 1399/09/28 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه هفتم 1399/10/26 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه هفتم 1399/11/17 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه هفتم 1399/12/15 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه هفتم 1400/01/27 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه هفتم 1400/02/17 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌