زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه هشتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه هشتم (پازل) 1401/07/29 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه هشتم (پازل) 1401/08/27 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه هشتم (پازل) 1401/09/25 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه هشتم (پازل) 1401/10/30 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه هشتم (پازل) 1401/11/28 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه هشتم (پازل) 1401/12/19 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه هشتم (پازل) 1402/02/08 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه هشتم (پازل) 1402/02/22 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌