زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه هشتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هشتم(پازل) 1402/09/24 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هشتم(پازل) 1402/12/18 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هشتم(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌