زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه هشتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه هشتم (روبیک) 1401/09/11 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه هشتم (روبیک) 1401/11/14 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه هشتم (روبیک) 1402/01/25 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه هشتم (روبیک) 1402/03/12 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌