زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه هشتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هشتم(روبیک) 1402/07/28 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هشتم(روبیک) 1402/08/26 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هشتم(روبیک) 1402/10/29 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه هشتم(روبیک) 1402/11/27 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه هشتم(روبیک) 1403/02/14 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌