زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه هشتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه هشتم (روبیک) 1401/09/11 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه هشتم (روبیک) 1401/11/14 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه هشتم (روبیک) 1402/01/25 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه هشتم (روبیک) 1402/03/12 متوسطه ۱ هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌