زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه هشتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه هشتم 1399/08/02 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه هشتم 1399/08/30 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه هشتم 1399/09/28 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه هشتم 1399/10/26 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه هشتم 1399/11/17 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه هشتم 1399/12/15 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه هشتم 1400/01/27 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه هشتم 1400/02/17 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌