زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه هشتم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه هشتم 1398/07/26 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه هشتم 1398/08/24 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه هشتم 1398/09/22 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پايه هشتم 1398/10/27 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پايه هشتم 1398/11/25 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پايه هشتم 1398/12/16 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پايه هشتم 1399/02/19 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پايه هشتم 1399/03/9 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌