زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه نهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه نهم (پازل) 1401/07/29 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه نهم (پازل) 1401/08/27 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه نهم (پازل) 1401/09/25 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه نهم (پازل) 1401/10/30 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه نهم (پازل) 1401/11/28 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه نهم (پازل) 1401/12/19 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه نهم (پازل) 1402/02/08 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه نهم (پازل) 1402/02/22 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌