زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه نهم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه نهم (پازل) 1400/07/30 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه نهم (پازل) 1400/08/28 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه نهم (پازل) 1400/09/26 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه نهم (پازل) 1400/11/01 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه نهم (پازل) 1400/11/29 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه نهم (پازل) 1400/12/20 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه نهم (پازل) 1401/02/02 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه نهم (پازل) 1401/02/23 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی