زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه نهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه نهم(روبیک) 1402/07/28 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه نهم(روبیک) 1402/08/26 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه نهم(روبیک) 1402/10/29 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه نهم(روبیک) 1402/11/27 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه نهم(روبیک) 1403/01/31 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه نهم(روبیک) 1403/02/14 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه نهم(روبیک) 1403/03/25 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌