زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه نهم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه نهم (روبیک) 1400/09/12 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه نهم (روبیک) 1400/11/15 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه نهم (روبیک) 1401/01/26 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه نهم (روبیک) 1401/03/02 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی