زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه نهم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه نهم (روبیک) 1401/09/11 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه نهم (روبیک) 1401/11/14 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه نهم (روبیک) 1402/01/25 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه نهم (روبیک) 1402/03/12 متوسطه ۱ نهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌