زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه ششم(پازل) 1402/09/24 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه ششم(پازل) 1402/12/18 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه ششم)پازل) 1403/02/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌