زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه ششم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه ششم (پازل) 1400/07/30 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه ششم (پازل) 1400/08/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه ششم (پازل) 1400/09/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه ششم (پازل) 1400/11/01 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه ششم (پازل) 1400/11/29 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه ششم (پازل) 1400/12/20 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه ششم (پازل) 1401/02/02 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه ششم (پازل) 1401/02/23 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی