زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه ششم (پازل) 1401/07/29 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه ششم (پازل) 1401/08/27 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه ششم (پازل) 1401/09/25 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه ششم (پازل) 1401/10/30 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه ششم (پازل) 1401/11/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه ششم (پازل) 1401/12/19 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه ششم (پازل) 1402/02/08 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه ششم (پازل) 1402/02/22 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌