زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه ششم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه ششم (روبیک) 1401/09/11 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه ششم (روبیک) 1401/11/14 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه ششم (روبیک) 1402/01/25 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه ششم (روبیک) 1402/03/12 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌