زمان‌بندی مسابقات علمی روبیک پایه ششم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه ششم (روبیک) 1400/09/12 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2پایه ششم (روبیک) 1400/11/15 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3پایه ششم (روبیک) 1401/01/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه ششم (روبیک) 1401/03/02 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی