زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه ششم (روبیک) 1401/09/11 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه ششم (روبیک) 1401/11/14 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه ششم (روبیک) 1402/01/25 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 شبیه‌ساز تیزهوشان پایه ششم (روبیک) 1402/03/12 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌