زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی روبیک (شبیه‌ساز تیزهوشان) پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه ششم(روبیک) 1402/07/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه ششم(روبیک) 1402/08/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه ششم(روبیک) 1402/10/29 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه ششم(روبیک) 1402/11/27 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه ششم(روبیک) 1403/01/31 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه ششم(روبیک) 1403/02/14 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه ششم(روبیک) 1403/03/25 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌