زمان‌بندی مسابقات علمی دلفين پایه ششم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه ششم 1398/07/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه ششم 1398/08/24 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه ششم 1398/09/22 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پايه ششم 1398/10/27 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پايه ششم 1398/11/25 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پايه ششم 1398/12/16 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پايه ششم 1399/02/19 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پايه ششم 1399/03/9 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌