زمان‌بندی مسابقات علمی دلفين پایه ششم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه ششم 1399/08/02 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه ششم 1399/08/30 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه ششم 1399/09/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 4 پایه ششم 1399/10/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 5 پایه ششم 1399/11/17 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 6 پایه ششم 1399/12/15 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 7 پایه ششم 1400/01/27 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 8 پایه ششم 1400/02/17 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌