زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه سوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه سوم (پازل) 1401/09/25 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه سوم (پازل) 1401/12/19 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه سوم (پازل) 1402/02/22 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌