زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه سوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه سوم(پازل) 1402/09/24 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه سوم(پازل) 1402/12/18 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه سوم(پازل) 1403/02/28 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌