زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه سوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه سوم (پازل) 1400/09/26 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه سوم (پازل) 1400/12/20 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه سوم (پازل) 1401/02/23 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی