زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه سوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه سوم (پازل) 1401/09/25 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه سوم (پازل) 1401/12/19 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه سوم (پازل) 1402/02/22 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌