زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه سوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه سوم 1398/09/22 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه سوم 1398/12/16 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه سوم 1399/02/19 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌