زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه سوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه سوم 1399/09/28 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه سوم 1399/12/15 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه سوم 1400/02/17 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌