زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه دوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه دوم (پازل) 1400/09/26 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه دوم (پازل) 1400/12/20 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه دوم (پازل) 1401/02/23 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی