زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه دوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دوم (پازل) 1401/09/25 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوم (پازل) 1401/12/19 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوم (پازل) 1402/02/22 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌