زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه دوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه دوم (پازل) 1401/09/25 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه دوم (پازل) 1401/12/19 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه دوم (پازل) 1402/02/22 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌