زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه دوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دوم(پازل) 1402/09/24 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوم(پازل) 1402/12/18 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه دوم(پازل) 1403/02/28 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌