زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه دوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه دوم 1399/09/28 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه دوم 1399/12/15 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه دوم 1400/02/17 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌