زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه دوم

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه دوم 1398/09/22 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه دوم 1398/12/16 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه دوم 1399/02/19 دبستان دوم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌