زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه دوازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دوازدهم ریاضی(پازل) 1402/10/29 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دوازدهم تجربی(پازل) 1402/10/29 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوازدهم ریاضی(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دوازدهم تجربی(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۲ دوازدهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌