زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه دهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه دهم ریاضی(پازل) 1402/10/29 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه دهم تجربی(پازل) 1402/10/29 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم ریاضی(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه دهم تجربی(پازل) 1403/02/28 متوسطه ۲ دهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌