زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه اول

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه اول(پازل) 1402/09/24 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه اول(پازل) 1402/12/18 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه اول(پازل) 1403/02/28 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌