زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه اول

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه اول (پازل) 1401/09/25 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه اول (پازل) 1401/12/19 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه اول (پازل) 1402/02/22 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌