زمان‌بندی آزمون‌های آزمایشی پازل پایه اول

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه اول (پازل) 1401/09/25 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه اول (پازل) 1401/12/19 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه اول (پازل) 1402/02/22 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌