زمان‌بندی مسابقات علمی پازل پایه اول

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پایه اول (پازل) 1400/09/26 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پایه اول (پازل) 1400/12/20 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پایه اول (پازل) 1401/02/23 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی