زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه اول

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه اول 1398/09/22 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه اول 1398/12/16 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه اول 1399/02/19 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌