زمان‌بندی مسابقات علمی آدم برفي پایه اول

نام مسابقه تاریخ برگزاری مقطع پایه
مسابقه علمی 1 پايه اول 1399/09/28 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 2 پايه اول 1399/12/15 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی
مسابقه علمی 3 پايه اول 1400/02/17 دبستان اول مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی مسابقه علمی‌