زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه یازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه يازدهم رياضي 1397/05/12 متوسطه ۲ یازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه يازدهم تجربي 1397/05/12 متوسطه ۲ یازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه يازدهم انساني 1397/05/12 متوسطه ۲ یازدهم مشاهده بودجه‌بندی