زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه چهارم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه چهارم 1396/07/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم 1396/08/26 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم 1396/09/24 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم 1396/10/29 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم 1396/11/27 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه چهارم 1396/12/18 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه چهارم 1397/01/24 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه چهارم 1397/02/21 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌