زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه چهارم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه چهارم 1396/05/20 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه چهارم 1396/06/10 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی