زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه چهارم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه چهارم 1397/08/25 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم 1397/09/23 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم 1397/10/28 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم 1397/11/26 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم 1397/12/17 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه چهارم 1398/01/30 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه چهارم 1398/02/20 دبستان چهارم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌