زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه چهارم دبیرستان

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 چهارم رياضي 1396/05/20 دبیرستان چهارم دبیرستان مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 چهارم رياضي 1396/06/10 دبیرستان چهارم دبیرستان مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 چهارم تجربي 1396/05/20 دبیرستان چهارم دبیرستان مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 چهارم تجربي 1396/06/10 دبیرستان چهارم دبیرستان مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 چهارم انساني 1396/05/20 دبیرستان چهارم دبیرستان مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 چهارم انساني 1396/06/10 دبیرستان چهارم دبیرستان مشاهده بودجه‌بندی