زمان‌بندی آزمون‌های راه دانشجو پایه پیش دانشگاهی

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه چهارم رياضي 1396/07/28 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم رياضي 1396/08/26 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم رياضي 1396/09/24 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم رياضي 1396/10/29 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم رياضي 1396/11/27 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه چهارم رياضي 1396/12/18 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه چهارم رياضي 1397/01/24 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه چهارم رياضي 1397/02/14 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه چهارم تجربي 1396/07/28 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم تجربي 1396/08/26 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم تجربي 1396/09/24 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم تجربي 1396/10/29 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم تجربي 1396/11/27 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه چهارم تجربي 1396/12/18 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه چهارم تجربي 1397/01/24 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه چهارم تجربي 1397/02/14 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه چهارم انساني 1396/07/28 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه چهارم انساني 1396/08/26 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه چهارم انساني 1396/09/24 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه چهارم انساني 1396/10/29 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه چهارم انساني 1396/11/27 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه چهارم انساني 1396/12/18 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه چهارم انساني 1397/01/24 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه چهارم انساني 1397/02/14 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه چهارم رياضي 1397/02/28 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 10 پایه چهارم رياضي 1397/03/11 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 11 پایه چهارم رياضي 1397/04/01 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه چهارم تجربي 1397/02/28 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 10 پایه چهارم تجربي 1397/03/11 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 11 پایه چهارم تجربي 1397/04/01 دبیرستان پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه چهارم انساني 1397/02/28 پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 10 پایه چهارم انساني 1397/03/11 پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 11 پایه چهارم انساني 1397/04/01 پیش دانشگاهی مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌