زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه پنجم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه پنجم 1397/08/25 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه پنجم 1397/09/23 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه پنجم 1397/10/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه پنجم 1397/11/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه پنجم 1397/12/17 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه پنجم 1398/01/30 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه پنجم 1398/02/20 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌