زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه پنجم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه پنجم 1396/05/20 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه پنجم 1396/06/10 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی