زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه پنجم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه پنجم 1396/07/28 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه پنجم 1396/08/26 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه پنجم 1396/09/24 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه پنجم 1396/10/29 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه پنجم 1396/11/27 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه پنجم 1396/12/18 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه پنجم 1397/01/24 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه پنجم 1397/02/21 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌