زمان‌بندی آزمون‌های راه دانشجو پایه يازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه يازدهم ریاضی 1396/07/28 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه يازدهم ریاضی 1396/08/26 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه يازدهم ریاضی 1396/09/24 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه يازدهم ریاضی 1396/10/29 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه يازدهم ریاضی 1396/11/27 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه يازدهم ریاضی 1396/12/18 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه يازدهم ریاضی 1397/01/24 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه يازدهم ریاضی 1397/02/21 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه يازدهم تجربي 1396/07/28 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه يازدهم تجربي 1396/08/26 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه يازدهم تجربي 1396/09/24 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه يازدهم تجربي 1396/10/29 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه يازدهم تجربي 1396/11/27 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه يازدهم تجربي 1396/12/18 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه يازدهم تجربي 1397/01/24 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه يازدهم تجربي 1397/02/21 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه يازدهم انساني 1396/07/28 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه يازدهم انساني 1396/08/26 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه يازدهم انساني 1396/09/24 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه يازدهم انساني 1396/10/29 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه يازدهم انساني 1396/11/27 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه يازدهم انساني 1396/12/18 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه يازدهم انساني 1397/01/24 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه يازدهم انساني 1397/02/21 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌