زمان‌بندی آزمون‌های راه دانشجو پایه يازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه يازدهم ریاضی 1397/07/27 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه یازدهم ریاضی 1397/08/25 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه یازدهم ریاضی 1397/09/23 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه یازدهم ریاضی 1397/10/28 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه یازدهم ریاضی 1397/11/26 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه یازدهم ریاضی 1397/12/17 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه یازدهم ریاضی 1398/01/30 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه يازدهم ریاضی 1398/02/20 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه يازدهم تجربي 1397/07/27 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه يازدهم تجربي 1397/08/25 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه يازدهم تجربي 1397/09/23 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه يازدهم تجربي 1397/10/28 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه يازدهم تجربي 1397/11/26 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه يازدهم تجربي 1397/12/17 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه يازدهم تجربي 1398/01/30 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه يازدهم تجربي 1398/02/20 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پایه يازدهم انساني 1397/07/27 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه يازدهم انساني 1397/08/25 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه يازدهم انساني 1397/09/23 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه يازدهم انساني 1397/10/28 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه يازدهم انساني 1397/11/26 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه يازدهم انساني 1397/12/17 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه يازدهم انساني 1398/01/30 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه يازدهم انساني 1398/02/20 متوسطه ۲ يازدهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌