زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه يازدهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه يازدهم رياضي 1396/05/20 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه يازدهم رياضي 1396/06/10 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه يازدهم تجربي 1396/05/20 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه يازدهم تجربي 1396/06/10 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 1 پايه يازدهم انساني 1396/05/20 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه يازدهم انساني 1396/06/10 متوسطه 2 يازدهم مشاهده بودجه‌بندی