زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه هفتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هفتم 1397/07/27 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هفتم 1397/08/25 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هفتم 1397/09/23 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه هفتم 1397/10/28 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه هفتم 1397/11/26 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه هفتم 1397/12/17 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه هفتم 1398/01/30 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه هفتم 1398/02/20 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌