زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه هفتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه هفتم 1396/05/20 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه هفتم 1396/06/10 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی