زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه هفتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه هفتم 1397/05/12 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی