زمان‌بندی آزمون‌های آدم برفي پایه هفتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هفتم 1396/07/28 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هفتم 1396/08/26 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هفتم 1396/09/24 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه هفتم 1396/10/29 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه هفتم 1396/11/27 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه هفتم 1396/12/18 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه هفتم 1397/01/24 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه هفتم 1397/02/21 متوسطه 1 هفتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌