زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه هشتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه هشتم 1396/07/28 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه هشتم 1396/08/26 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه هشتم 1396/09/24 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه هشتم 1396/10/29 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه هشتم 1396/11/27 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه هشتم 1396/12/18 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه هشتم 1397/01/24 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه هشتم 1397/02/21 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌