زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه هشتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه هشتم 1397/05/12 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی