زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه هشتم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه هشتم 1396/05/20 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه هشتم 1396/06/10 متوسطه 1 هشتم مشاهده بودجه‌بندی