زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه نهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه نهم 1396/07/28 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه نهم 1396/08/26 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه نهم 1396/09/24 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه نهم 1396/10/29 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه نهم 1396/11/27 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه نهم 1396/12/18 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه نهم 1397/01/24 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه نهم 1397/02/07 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه نهم 1397/02/14 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌