زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه نهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه نهم 1396/05/20 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه نهم 1396/06/10 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی