زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه نهم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه نهم 1397/05/12 متوسطه 1 نهم مشاهده بودجه‌بندی