زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه ششم 1397/07/27 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه ششم 1397/08/25 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه ششم 1397/09/23 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه ششم 1397/10/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه ششم 1397/11/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه ششم 1397/12/17 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه ششم 1398/01/30 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه ششم 1398/02/20 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌