زمان‌بندی آزمون‌های دلفين پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پایه ششم 1396/07/28 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پایه ششم 1396/08/26 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 3 پایه ششم 1396/09/24 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 4 پایه ششم 1396/10/29 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 5 پایه ششم 1396/11/27 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 6 پایه ششم 1396/12/18 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 7 پایه ششم 1397/01/24 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 8 پایه ششم 1397/02/07 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 9 پایه ششم 1397/02/14 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی

بودجه بندی آزمون‌