زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه ششم 1396/05/20 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه ششم 1396/06/10 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی