زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه سوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه سوم 1396/05/20 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی
آزمون 2 پايه سوم 1396/06/10 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی