زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه سوم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه سوم 1397/05/12 دبستان سوم مشاهده بودجه‌بندی